#11: The Primordial Soup Relay, torches of ring E

22 Asha'ille Arthaey Angosii