#9: The Borromean Relay, torches of ring 2

1 Asha'ille Arthaey Angosii