#8, torches of ring Team 2

5 Asha'ille Arthaey Angosii